top of page
自然名人榜

2023

112年分科測驗物.化 優異榜單

2022

111年分科測驗物.化 優異榜單

2021

110年指考物理.化學 優異榜單

2020

109年指考物理.化學 優異榜單

2019

一中高二物理.化學 學期總成績

108年指考物理.化學 優異榜單

2018

107年指考物理.化學 優異榜單

2017

106年指考物理.化學 優異榜單

112年
111年

吳笛物理&王宇化學

推甄申請 獨佔中區風采

111自然榜單
110自然科榜單
110年

吳笛物理&王宇化學

推甄申請 獨佔中區風采

109自然科榜單
109年

吳笛物理&王宇化學

推甄申請 獨佔中區風采

108自然科榜單
108年

吳笛物理&王宇化學

推甄申請 獨佔中區風采

107自然科榜單
107年

吳笛物理&王宇化學

推甄申請 獨佔中區風采

106年

吳笛物理&王宇化學

推甄申請 獨佔中區風采

106自然科榜單
bottom of page